برگزاری دومین کارگاه شیوه های مشاوره ویژه ائمه محترم جماعات
برگزاری دومین کارگاه شیوه های مشاوره ویژه ائمه محترم جماعات

دومین کارگاه شیوه های مشاوره ویژه ائمه محترم جماعات دانشگاه علامه طباطباییبا موضوع پیشگیری از اعتیاد، شیوه ی تشخیصی و مشاوره های درمانی با حضور آقای دکتر کریمی در روز چهارشنبه 96/2/27 از ساعت 14/30 الی 17/30 در مرکز مشاوره ی دانشگاه تشگیل گردید.


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد