لیست اخبار صفحه :4
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جعفری روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در بیست و نهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جعفری روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در بیست و نهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جعفری در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد ؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطباییسخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  پازوکی در روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پازوکی در روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پازوکی در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجائی در بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجائی در بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجائی در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفا حسینی در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.

همایش « ایثار، مقاومت و جهاد شهادت»
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند؛

همایش « ایثار، مقاومت و جهاد شهادت»

تاریخ برگزاری: 28 تیرماه 1401 آخرین مهلت ارسال مقالات: 21 تیرماه 1401

سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین شمس در روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین شمس در روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین شمس در مسجد امام علی(ع) برگزار شد؛